Główne Warunki i Postanowienia

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE​

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej „OWH”) określają prawa i obowiązki Stron umów sprzedaży urządzeń elektrotechnicznych i ich komponentów (zwanych dalej „Towarami”) zawieranych na ich podstawie przez Noark ElectRic Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-371) przy ul. Romana Maya 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000405497, NIP: 113-285-22-32, kapitał zakładowy w wysokości 180.000,- zł (zwaną dalej „Sprzedającym”) z przedsiębiorcami zainteresowanym kupnem Towarów (zwanymi dalej „Kupującymi”).

1.2 Na podstawie niniejszych OWH Strony mogą zawierać ramowe umowy współpracy (zwanej dalej „Umowami Ramowymi”), w których mogą uszczegóławiać, uzupełniać lub modyfikować postanowienia niniejszych OWH.

2. ZAMÓWIENIA

2.1 Przez złożenie Zamówienia Kupujący składa Sprzedającemu ofertę nabycia Towarów wskazanych w Zamówieniu za cenę wynikającą z cennika opublikowanego na stronie internetowej Sprzedającego (zwanego dalej „Cennikiem”), aktualną w dniu złożenia Zamówienia lub za cenę ustaloną ze Sprzedającym na podstawie odrębnego porozumienia.

2.2 Kupujący zobowiązany jest każdorazowo, przed złożeniem Zamówienia, do zweryfikowania na stronie internetowej Sprzedającego aktualnej ceny Towarów i przyjmuje do wiadomości, że – o ile nie postanowiono inaczej – zamieszczony na tej stronie Cennik jest wyłącznym wyznacznikiem ceny Towarów.

2.3 Zamówienia składane są wg wzoru stanowiącego element Cennika. Każde Zamówienie powinno zawierać co najmniej:

(a) datę złożenia Zamówienia oraz – jeśli danego dnia składane jest więcej niż jedno Zamówienie – jego kolejny numer dzienny,
(b) dane Kupującego i osoby kontaktowej ze strony Kupującego w zakresie realizacji danego Zamówienia,
(c) wskazanie zamawianych Towarów z podaniem ich numerów katalogowych oraz ilości poszczególnych Towarów objętych zamówieniem,
(d) dokładne wskazanie miejsca dostawy Towarów.

2. Zamówienie powinno zostać złożone Sprzedającemu:

(a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: infoPL@noark-electric.com,
(b) faksem na numer: +48 61 222 67 68,
(c) osobiście w siedzibie Sprzedającego lub na ręce jego upoważnionych przedstawicieli.

3. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

3.1 Sprzedający ustala minimum logistyczne na poziomie 2000,- zł. W razie realizacji Zamówienia o wartości netto poniżej tej kwoty, Sprzedający obciąży Kupującego kosztami przesyłki Towarów w zryczałtowanej wysokości 100,- zł netto. W razie realizacji Zamówienia o wartości przekraczającej omawianą kwotę, koszty przesyłki w całości obciążają Sprzedającego.

3.2 Niezależnie od wprowadzonego minimum logistycznego Sprzedającego obciążają koszty dostawy Towarów wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Koszty dostawy zagranicznej w każdym przypadku obciążają Kupującego.

3.3 O ile nie umówiono się inaczej, Sprzedający zorganizuje wysyłkę Towarów do miejsca wskazanego przez Kupującego w Zamówieniu. Jednocześnie z nadaniem Towarów Sprzedający wyśle na adres siedziby Kupującego fakturę, na której ujęta będzie należność z tytułu ceny sprzedaży Towarów objętych danym Zamówieniem oraz zryczałtowane koszty przesyłki w razie realizacji Zamówienia poniżej ustalonego minimum logistycznego.

4. WYDANIE TOWARÓW I ZAPŁATA CENY

4.1 Odpowiedzialność za przesyłane Towary, od momentu ich powierzenia przewoźnikowi w celu dostarczenia do Kupującego do chwili ich wydania, ponosi ten, kto organizuje wysyłkę Towarów.

4.2 Po doręczeniu Towarów objętych Zamówieniem na miejsce przeznaczenia Kupujący zobowiązany jest zbadać przesyłkę pod kątem jej całości i nienaruszalności. Jeżeli Kupujący stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towarów, zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

4.3 Przejście prawa własności Towarów ze Sprzedającego na Kupującego następuje w momencie zapłaty całości ceny Towarów objętych danym Zamówieniem.

4.4 Zapłata należności Sprzedającego nastąpi przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany na odpowiedniej fakturze. Za datę zapłaty przyjmuje się datę uznania należności na rachunku bankowym Sprzedającego.

5. UPRAWNIENIA SPRZEDAJĄCEGO W RAZIE NIEDOTRZYMANIA TERMINU PŁATNOŚCI

5.1 W razie niedotrzymania terminu płatności Kupujący powinien, bez osobnego wezwania, zapłacić na rzecz Sprzedającego odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych.

5.2 Niezależnie od postanowienia ust. 1 powyżej, jeżeli Kupujący opóźnia się z zapłatą wymagalnych należności Sprzedającego z tytułu realizacji jakiegokolwiek Zamówienia, Sprzedającemu przysługuje prawo wstrzymania realizacji wszelkich Zamówień, do czasu uregulowania całości zadłużenia wobec Sprzedającego.

5.3 Wstrzymanie realizacji Zamówień, o którym mowa w ust. 2 powyżej, w żadnym przypadku nie będzie rozumiane jako opóźnienie czy zwłoka po stronie Sprzedającego.

6. GWARANCJA

6.1 Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji jakości na dostarczone Towary przez okres pięciu lat od dnia dostarczenia Towarów do Kupującego.

6.2 W ramach gwarancji jakości Sprzedający zapewnia, iż dostarczone Towary będą sprawne i nadające się do używania zgodnie z ich przeznaczeniem przez cały okres ochrony gwarancyjnej.

6.3 W ramach gwarancji jakości Sprzedający zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy lub – gdyby naprawa była niemożliwa albo pociągała za sobą nadmierne koszty – do wymiany reklamowanego Towaru na nowy.

6.4 Gwarancja jakości nie obejmuje wad wynikających z:

(a) uszkodzeń wywołanych działaniem Kupującego lub jakiejkolwiek osoby trzeciej,
(b) nieprawidłowego montażu, przechowywania, używania lub konserwacji Towarów,
(c) zużycia elementów podlegających normalnemu zużyciu w trakcie ich prawidłowej eksploatacji (np. ochronników przepięciowych),
(d) modyfikacji Towarów dokonanych bez upoważnienia Sprzedającego,
(e) czynników zewnętrznych, na które Sprzedający nie ma wpływu, w tym siły wyższej,

6.3 W celu realizacji uprawnień wynikających z gwarancji jakości Kupujący powinien zgłosić Sprzedającemu reklamację wskazującą na stwierdzone wady Towarów nie później, niż w ciągu 30 dni od daty stwierdzania wystąpienia wady.

6.4 Reklamacja powinna zawierać:

(a) dane identyfikacyjne Kupującego i osoby kontaktowej ze strony Kupującego w zakresie reklamacji,
(b) wskazanie reklamowanych Towarów z podaniem numeru odnoszącego się do nich Zamówienia, numerów katalogowych oraz ilości Towarów objętych reklamacją,
(c) dokładne wskazanie stwierdzonych wad oraz daty i sposobu ich ujawnienia się,

6.5 Sprzedający rozpatrzy zgłoszoną reklamację w ciągu 14 dni od daty jej wpływu i niezwłocznie po jej rozpatrzeniu poinformuje Kupującego o sposobie załatwienia reklamacji.

6.6 W przypadku uwzględnienia reklamacji Kupujący powinien przesłać Sprzedającemu reklamowane Towary, który następnie dokona ich naprawy lub wymiany na nowe, zgodnie z zaproponowanym sposobem załatwienia reklamacji.

6.7 Naprawa lub wymiana gwarancyjna pozostaje bez wpływu na bieg okresu gwarancji w stosunku do reklamowanych Towarów.

6.8 W związku z udzieloną gwarancją jakości Sprzedający i Kupujący wyłączają pomiędzy sobą stosowanie przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I TELEADRESOWYCH

7.1 Wszelkie dane osobowe przekazane Sprzedającemu przez Kupującego w związku z udzielanymi Zamówieniami i sprzedażą Towarów będą przetwarzane przez Zamawiającego wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy sprzedaży Towarów, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

7.2 Przez złożenie Zamówienia Kupujący wyraża zgodę na wykorzystywanie przekazanego Sprzedającemu adresu, adresu e-mail lub numeru faksu Kupującego również w celach marketingowych, w szczególności w zakresie informowania o nowych produktach w ofercie Sprzedającego lub o nowym cenniku.

7.3 Przetwarzanie wszelkich danych osobowych odbywać się będzie z zgodzie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, Poz. 926 z późn. zm.). Sprzedającemu przysługuje w szczególności prawo do wglądu w zgromadzone dane i ich poprawiania.

8. OBOWIĄZYWANIE OWH

8.1 Niniejsze OWH obowiązują od dnia 8-my maja 2013 r.

8.2 W przypadku opracowania przez Sprzedającego nowej treści OWH i zawarcia pomiędzy Stronami Umowy Ramowej, zmienione postanowienia mogą mieć zastosowanie do relacji pomiędzy Sprzedającym a Kupującym wyłącznie wówczas, gdy Kupujący wyraził na to zgodę na piśmie, w drodze podpisania stosownego aneksu do Umowy Ramowej

8.3 W przypadku, gdy Strony nie zawarły Umowy Ramowej, Kupującego wiąże treść OWH stanowiących element cennika opublikowanego na stronie internetowej Sprzedającego aktualna na dzień składania Zamówienia.